روش کوتاه کردن ناخن گربه

] ?? کوتاه کردن ناخن گربه ?? ? گربه ها از ناخنهای خود به عنوان یک وسیله دفاعی وجهت بالا رفتن از دیوار استفاده می کنند ،ولی گربه هایی که در منازل نگهداری می شوند ،باید جهت جلوگیری از ناخن کشیدن یا پنجه انداختن به سایل ناخنها ی شون بطور منظم کوتاه شود وگاهی هم بدلیل شکستن ناخن نیاز به کوتاه کردن ان هست ،ودر گربه های مسن تر هم