پروبیوتیک درتغذیه پرندگان زینتی واثرات سودمندآن در سلامت پرنده

???قسمت دوم??? ???اهمیت پروبیوتیک ها در تغذیه حیوانات خانگی وپرندگان جقدر است ؟ با توجه به اثر مفید پروبیوتیک ها در تنظیم فلور میکروبی روده به نفع میکروبهای مفید دستگاه گوارش وکاهش میکروبهای بیماری زا می توان گفت: ۱-استفاده از پروبیوتیکها در زمان ایجاد استرس باعث افزایش باکتریهای مفید دستگاه گوارش وافزایش سلامت حیوان وپرنده مون می شود(درزمان استرس با افزایش ترشح هورمون کورتیزول سطح ترشح موسین از روده های