واکسن سه گانه گربه برعلیه( پن لکوپنی،هرپس وکلسی ویروس)،هاری

??? برنامه واکسیناسیون در گربه??? ??? واکسن های مورد نیاز گربه ? واکسن های اصلی گربه شامل ۱-هرپس ویروس ۲- کلسی ویروس ۳- پان لوکوپنی ۴- هاری می باشند.معمولا سه واکسن اول در یک ویال قرار دارند که به ان واکسن ۳ گانه میگویند ?اولین دوره انجام واکسیناسیون سه گانه دربچه گربه ها ۶ تا ۸ هفتگی یعنی در حدود ۲ ماهگی صورت میگیرد. ? واکسن هاری در سه ماهگی