نقش ویتامین ها درسلامت پرندگان زینتی

قسمت اول: ویتامینها وعوارض کمبود آن در پرندگان تعریف ویتامین بطور کلی ویتامین به یک ترکیب آلی اطلاق می شود که ۱ ) جزیی از غذای طبیعی بوده و به مقدار جزیی در غذاها وجود دارد، ۲ ) برای رشد ، نگهداری وسلامتی پرنده ضروری می باشد. ۳ )پرندگان در فقدان ویتامین ویاعدم جذب آن به دلیل بیماری وویا مقدار کم آن در جیره دچار بیماری و یا سندرم های