نقش مواد معدنی درتغذیه پرندگان زینتی وعوارض کمبود آن در سلامت پرنده

نقش مواد معدنی درتغذیه پرندگان زینتی وعوارض کمبود  مواد معدنی در سلامت پرندگان زینتی کلسیم: کلسیم در استخوان سازی واسکلت پرنده ،در پوسته تخم ودر فعالیتهای عضلانی وفعالیتهای متابولیکی نقش مهمی دارند کمبود کلسیم در پرندگان باعث می شود استخوانها پوک وبسیار شکننده شوند، تخم گذاری در پرنده کاهش ویا کاملا متوقف می شود ،تخم ماندگی در مجرا خروجی تخم (کلوواک)افزایش می یابد،تخم لمبه گذاری (تخم های باپوسته بسیار نازک)