مسمومیت در سگ وگربه باگل داوودی،گل آزالیا،آلوئه راو زردآلو

?? قسمت دوم مسمومیت غذایی در سگ وگربه  مسمومیت در سگ وگربه باگل داوودی،گل آزالیا،آلوئه راو زردآلو ??  آلوئه ورا ?? گیاهی سمی برای گربه، سگ ?? سطح سمیت : علائم مسمومیت به طورمعمول خفیف تا متوسط می باشد ?? آلوئه ورا، از خانواده Aloaceae می باشد ، که یک گیاه خانگی houseplant است. آلوئه را حاوی ماده گلیکوزیدهای آنتراکینون می باشد که به عنوان مسهل (داروهایی که تشویق اجابت