مسمومیت وعلائم آن در سگ وگربه

??? قسمت اول  مسمومیت در سگ وگربه  ?? طبیعت کنجکاو سگها وگربه ها ، غالباً آنها را تحریک به خوردن زهر و محصولات سمی میکند. ?? عامل مسموم کننده ممکن است موارد مختلفی از جمله مرگ موش، برخی از کرمها، حلزون، ضد یخ، داروهای انسانی و موارد بیشمار دیگری باشد. ?متاسفانه در برخی موارد صاحبان از مصرف سم در سگ خود بی اطلاع بوده و بنابراین قادر به اقدام به موقع نخواهد