مسمومیت با فلز روی در پرندگان

نویسنده : DR sabzi 5 سال قبل

🌺  :مسمومیت با  فلز روی در پرندگان 🌷 فلز روی برای پرندگان بسیار سمی می باشد. 🌷روی یکی از عناصر حیاتی برای ادامه حیات پرندگان می باشد که تامین آن به مقدار مورد نیاز پرنده ضروری است ، 🌷چنانچه میزان روی خورده شده توسط پرنده بیش از حد مجاز باشد برای پرنده بسیار سمی وسبب ازبین رفتن کبد وکلیه وپانکراس پرنده وحتی مرگ پرنده می گردد. 🌷پرندگان موجودات کنجکاوی هستند