مسمومیت با فلز روی در پرندگان

?  :مسمومیت با  فلز روی در پرندگان ? فلز روی برای پرندگان بسیار سمی می باشد. ?روی یکی از عناصر حیاتی برای ادامه حیات پرندگان می باشد که تامین آن به مقدار مورد نیاز پرنده ضروری است ، ?چنانچه میزان روی خورده شده توسط پرنده بیش از حد مجاز باشد برای پرنده بسیار سمی وسبب ازبین رفتن کبد وکلیه وپانکراس پرنده وحتی مرگ پرنده می گردد. ?پرندگان موجودات کنجکاوی هستند