مسمومیت باگل لاله ،سنبل،دیفن باخیا وگیلاس در سگ وگربه

مسمومیت باگل لاله ،سنبل،دیفن باخیا وگیلاس در سگ وگربه ??? گیلاس ? برای سگ وگربه سمی ? سطح مسمومیت: خفیف تا متوسط ? درخت های گیلاس ودرختچه های ( گونهprunus ) منجمله گیلاس سیاه،گیلاس برگ بو ،گیلاس وحشی وگیلاس Choke cherry،حاوی سم گلیکوزیدهای سیانوژیک می باشند، که سبب اختلال در جذب اکسیژن سلولی می شوند همه قسمتهای این گیاه سمی هستندوزمانی که در حد معینی از گیاه ویا میوه گیلاس