مدفوع خواری درسگ(کوپروفاژیا)

مدفوع خواری(کوپروفاژی) در سگ ها: علت مدفوع خواری( کوپروفاژی)در سگها ۱.ممکن است سگ گرسنه باشد.اگر سگ دسترسی به غذا نداشته باشد ممکن است مدفوع خواری کند. ۲.برخی سگها برای تمیز کردن محیط زندگی خود مدفوع خواری می کنند.این حالت در زمانی رخ می دهد که سگ در یک جعبه یا لانه محصور باشد یا زنجیر شده و به بیان دیگر محدود شده باشد. ۳.اگر سگی مدفوع را حمل کند و