فضله خواری یا مدفوع خواری در طوطی کاکاتیل(عروس هلندی)

  فضله خواری یا مدفوع خواری  در طوطی کاکاتیل( عروس هلندی) خوردن مدفوع در طوطی عروس در طول روز یک امر نرمال نیست ، طوطی عروس یکی از گونه های   خانواده طوطی سانان می باشد ، و فقط زمانی اقدام به خوردن مدفوع خواهد کرد که در شرایط استرس زا  قرار بگیرد ۱-استرس ،استرس های ناشی از فروختن پرنده ۲- یا استرس های ناشی از جابجایی ، ۳-استرس ناشی از