علت مرگ ناگهانی در پرندگان زینتی

  چه خطراتی باعث مرگ ناگهانی پرنده ما می گردد  سیستم تنفسی وکیسه های هوایی پرندگان به سموم  و برخی از مواد معطره موجود در هوا بسیار حساس بوده وگاها اینها موجب مرگ پرنده می گردد. وهمچنین پرندگان زینتی در منزل نگهداری می شوند ،کنجکاو بوده وتمایل زیادی به نوک زدن به اشیا ،جویدن وخرد کردن آنها با منقار خود را  دارند،که بعضی مواقع این مواد در منزل برای پرنده