قسمت ۱،میوه ها وسبزیجات مضر وسمی برای پرندگان

????  غذا،میوه وسبزیجات مضر وسمی برای پرندگان ازانجایی که پرندگان زینتی موجوداتی اجتماعی هستند ودر کنارما زندگی می کنند وارتباط تنگاتنگی با ما دارند وما غذاهایی را مصرف می کنیم ممکن است براساس عاطفه وعلاقه ای که به پرنده مون داریم مقداری از آن را به اون بدهیم مهم است بدانیم مصرف آن برای پرندگان می تواند عوارض ناگواری ایچاد وسلامت پرنده را به خطر انداخته وحتی منجر به مرگ