سهره sehreh (سره) پرنده دوست داشتنی

سهره sehreh (سره) سهره ها پرندگانی شاخه نشین ، کوچک جثه، آوازخوان، رنگارنگ ، متعلق به راسته گنجشک سانان و از خانواده سهره ها می باشند. به طور کلی راسته گنجشک سانان پرندگانی آوازخوان را در بر می گیرد که در میان خانواده های موجود در این راسته خانواده سهره  از آواز دلنشین تری نسبت به سایر پرندگان این راسته برخوردارند. قناری که شناخته شده ترین پرنده آوازخوان در جهان