تغذیه جوجه قناری

تغذیه جوجه قناری:  در روز چهاردهم تخم ها شکسته وجوجه ها بیرون می آیند (دمای سالن پرورش باید بطور متوسط ۲۴ درجه سانتیگراد ورطوبت بین ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد)هنگام در آمدن جوجه ها رطوبت سالن را باید تا ۷ درصد با لا برد از روز ۱۳ خوابیدن روی تخم مقداری غذای نرم آماده می کنیم ودر قفس می گذاریم تا صبح روز ۱۴ جوجه ها متولد شدند  قناری ماده