بیماری کبدچرب درپرندگان زینتی قسمت اول

بیماری کبد چرب  در پرندگان زینتی(طوطی،مینا،وکبوترو…)  بیماری کبد یک بیماری است  پیشرونده که بطور  آهسته تشدید می گردد،  وبتدریج در آن بافت کبد با چربی جایگزین  می شود. هنگامی که بیماری کبد پیشرفت کرد، پرنده به طور ناگهانی ممکن است علایم بالینی را  ظاهر  کند.در پرندگان ماده  بیماری بیشتر از نرها دیده می شود که بدلیل هورمونهای تولید مثلی می باشد  و پرندگان جوان حساسیت بیشتری نسبت به بیماری دارند نکات مهم: