بیماری های مشترک بین انسان ودام (توکسوکاریازیس، Toxocariasis )

   ??? قسمت دوم: بیماری انگلی زئونوز (مشترک) بین  سگ وگربه  با انسان    توکسوکاریازیس(Toxocariasis )??? ??توکسوکاریازیس(Toxocariasis ) یک بیماری انگلی از خانواده‌ ی کرم‌ های گرد است. این انگل در بسیاری از حیوانات و انسان قادر به ایجاد بیماری است. در سگ و گربه دو گونه‌ ی توکسوکارا کتی و توکسوکارا کنیس می ‌تواند سبب بیماری شود. ? تخم این انگل می ‌تواند تا دو سال یا بیشتر در