بیماری های مشترک بین انسان ودام(کیست هیداتیک)

??? قسمت اول: اهم بیماری های انگلی مشترک (زئونوز)بین سگ وانسان این قسمت کیست هیداتیک سگ یکی از حیواناتی است که همواره در زندگی انسان‌‌ ها حضور داشته است. تحقیقات نشان می ‌دهد که تقریبا تمام کسانی که سگ دارند با هنگام غذا خوردن سگ شان کنار انهاست و بیش از نیمی از آن ها به این حیوان اجازه می‌ دهند که روی تختخواب شان کنار آن ها بخوابد.بنابراین ریسک