بیماری مشترک بین انسان ودام وپرندگان (سالمونلوزیس )

سالمونلوزیس بیماری مشترکzoonoses بین انسان وحیوانات وپرندگان   بیماری سالمونلوزیس سالمونلوز : عامل بیماری باکتری گرم منفی است ،این باکتری در پستانداران، پرندگان و خزندگان،جوندگان یافت شده ،ماهیان و بی مهرگان نیز مستعد کسب این باکتری اند. آلودگی در خوک، ماکیان و خزندگان شایع تر است. در بین خزندگان آلودگی در لاک پشت های دریایی و خشکی، مار و مارمولک (شامل آفتاب پرست و سوسمار درختی، ایگونا ) دیده شده