بیماری مشترک بین انسان ودام (بیماری قارچی)

قسمت اول: بیماریهای قارچی مشترک بین انسان ودام طیف گسترده ای از قارچها بطور مشترک بین انسان وحیوانات وپرندگان می توانند بیماری ایجاد کنند ،بسته به نوع قارچ ،علائم بیماری ومحل ضایعه وآسیب های وارده متغیر می باشد، گاهی ضایعات می توانند سطحی روی پوست باشند مثل قارچ های میکروسپوروم کنیس وتریکوفیتون های عامل درمانوفیتوز که ضایعات سطحی روی پوست ایجاد می کنند وزمانی این ضایعات می توانند امعا واحشا