بیماری مشترک بین انسان ودام(درماتوفیتوزیاکچلی)

قسمت دوم بیماریهای کچلی قارچی مشترک بین انسان وحیوانات بیماری در انسان: درماتوفیت ها سبب عفونت قارچی سطح بدن می شوند این قارچها بافتهایی مثل مو ،پوست وناخن را در گیر می کند، ضایعات در پوست به صورت حلقه هایی ملتهب وقرمز رنگ مشاهده می شود که در مواردی پوسته هایی روی آنها دیده می شود که اغلب از حاشیه گسترش یافته و از مرکز بهبود می یابند. این ضایعات