بهترین سن تربیت گربه

تربیت گربه ها بهترین موقع برای تربیت گربه‌ها ، از ابتدای تولد می‌باشد . چرا که در سنین آغازین پس از تولد ، آنها خیلی زود تعلیم پذیرفته و تعلیمات یاد گرفته را نیز بندرت از یاد خواهند برد . ولی در کل همانطور که ذکر شد گربه‌ها چون در اصل موجودات مستبد و مستقلی بوده و چندان مطیع و فرمانبردار نیستند ، تعلیم و تربیت آنها به مراتب مشکلتر