اهمیت مواد مغذی اسیدهای آمینه ،پروتئین،کارتنوئیدها درپرندگان زینتی

اهمیت مواد مغذی اسیدهای آمینه ،پروتئین،کارتنوئیدها درپرندگان زینتی قسمت اول :اسیدهای آمینه وکارتنوئیدها تغذیه در پرندگان زینتی:غذای پرنده به مجموعه از ترکیبات آن گفته می شود ، که این مجموعه از ریز مغذی یا به عبارتی از بخش های مختلف تشکیل شده است ، وهریک از این مواد مغذی نقش مهمی را در سلامت پرنده ایفا می کند که کمبود هریک از این مواد سبب آسیب رساندن جدی به پرنده