اصول ساده وکاربردی تغذیه سهرهsehre(سره)

??? قسمت دوم آشنای ونگهداری سهره:??? تغذیه : سهرِه پرندگانی دانه‌خوار و حشره‌خوار بامنقاری کوتاه، مخروطی وقوی است، غذای سهره در طبیعت دانه و حشره است از انواع دانه ها تغذیه می کند و علاقه زیادی به دانه آفتابگردان و گلرنگ دارد و در پاییز و زمستان در حاشیه مزارع آفتابگردان بیشتر دیده می شو،د، در قفس به او عمدتا دانه میدهند غذای اصلی وپایه و مورد علاقه سهره ها،دانه