مطالب آموزشی وکتابهای اموزشی تغذیه،نگهداری،بیماری پرندگان زینتی،جوندگان،سگ ،گربه