پروبیوتیک چیست ؟اهمیت پروبیوتیک ها در تغذیه پرندگان زینتی

????قسمت اول????

???پروبیوتیک چیست ؟

???پروبیوتیک ها چه نقشی در دستگاه گوارش حیوانات ایفا می کنند؟

???اهمیت پروبیوتیک ها در تغذیه حیوانات خانگی وپرندگان جقدر است ؟

پروبیوتیک Probiotic چیست ؟

پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند( شامل باکتری ها ، قارچ ها و مخمرها)که به مقدار مناسب در اختیار حیوان ویا پرنده قرار داده می شوند تا تاثیرات سودمند خود را بر روی حیوان میزبان برجای بگذارند.
در دستگاه گوارش حیوانات وپرندگان، باکتری های مفید و باکتری های مضر در کنار یکدیگر زندگی میکنند. در حالت عادی وشرایط بدون تنش ودر طبیعت تعادل ناپایدار و شکننده ای بین باکتری های مفید و باکتری های مضر در دستگاه گوارش وجود دارد ، زمانی که چنین تعادل مناسبی در بین باکتری های مضر و مفید روده برقرار باشد ، در آن صورت ما شاهد بیشترین بازدهی غذایی ورشد سلامت در حیوانات و پرندگان خواهیم بود.
– -نکته مهم این است که ما با نگهداری حیوانات ویا پرندگان در قفس موجب برهم خوردن تغذیه وایجاد استرس های گوناگون در اینها می شویم که منجر برهم خوردن تعادل میکرو فلور دستگاه گوارش انها می شود.،وگاها باکتری های مضر بر باکتری های مفید دستگاه گوارش غلبه می کنند در چنین شرایطی حیوانات مون مستعد ابتلا به برخی از بیماری ها، کاهش ضریب هضم وجذب غذا ،کاهش رشد، کاهش شاخص های تولید وتولید مثل خواهد شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تثبیت باکتری های مفید در دستگاه گوارش بسیار مهم می باشد.
– میکروارگانیسم ها پروبیوتیک نه تنها ایجاد بیماری نمی کنند، بلکه از تکثیر و رشد باکتری های بیماری زا نیز در دستگاه گوارش حیوانات جلوگیری کرده و موجب افزایش میکروفلور مفید در سیستم گوارش پروبیوتیک ها را می توان در دو دسته قرار داد. دسته ای در دستگاه گوارش تشکیل کلونی می دهند (مانند: لاکتوباسیل ها، انتروکوکها و استرپتوکوکها) و گروهی که آزادانه شناور هستند تشکیل کلونی نمی دهند( مانند: باسیلوس ها و ساکارومایسز سرویزیه).
ادامه دارد

دیدگاهتان را بنویسید