پروبیوتیک درتغذیه پرندگان زینتی واثرات سودمندآن در سلامت پرنده

???قسمت دوم???

???اهمیت پروبیوتیک ها در تغذیه حیوانات خانگی وپرندگان جقدر است ؟

با توجه به اثر مفید پروبیوتیک ها در تنظیم فلور میکروبی روده به نفع میکروبهای مفید دستگاه گوارش وکاهش میکروبهای بیماری زا می توان گفت:

۱-استفاده از پروبیوتیکها در زمان ایجاد استرس باعث افزایش باکتریهای مفید دستگاه گوارش وافزایش سلامت حیوان وپرنده مون می شود(درزمان استرس با افزایش ترشح هورمون کورتیزول سطح ترشح موسین از روده های کوچک کاهش یافته درنتیجه باکتری های مضر افزایش وباکتریهای مفید کاهش می یابند) با دادن پروبیوتیک ها به افزایش باکتری های مفید کمک می کنیم

۲-درحین درمان با داروهای آنتی بیوتیکی ،تعادل میکروبی دستگاه گوارش مختل شده ، وسبب کاهش باکتری های مفید می گردد، که با دادن پروبیوتیک ها این تعادل حفظ می گردد.

۳- پروبیوتیک ها سبب تقویت سیستم ایمنی حیوانات شده ونهایتا منجر به افزایش مقاومت پرنده ودام در برابر عوامل بیماری زا می گردد ،
ازطرفی باعث افزایش تعداد سلول های دیواره روده می گردنداین امر موجب افزایش هضم وجذب مواد غذایی وافزایش رشد وسلامت حیوانات وپرندگان می گردد.،

?پروبیوتیکها در بازار به اشکال مختلفی وجوددارد:
پروبیوتیکها به صورت پودر، قرص، گرانول و یا خمیر،ترکیب در غذا های تجاری به کار می روند. آنها همچنین می توانند به صورت مستقیم از طریق دهان و همراه آب یا غذا مصرف شوند.
?چه مقدار پروبیوتیک به حیوانمون بدهیم .
مشخص شده است که در نتیجه دادن مقادیر بیش از حد پروبیوتیک، اثرات مثبت آنها کاهش می یابد، زیرا امکان دارد باعث رقابت بین میزبان و باکتری بر سر مواد غذایی شود.

دیدگاهتان را بنویسید